Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: De audicien: JERRE Hoorzorg, gevestigd te Heerenveen en Leeuwarden, KvK nummer 63205645. De apparatuur: het aan de cliënt uit hoofde van de (bruikleen-) overeenkomst geleverde hoortoestel (of de hoortoestellen) daaronder begrepen alle randapparatuur, accessoires en overige artikelen en toebehoren, een en ander in de ruimste zin van het woord. De cliënt: de natuurlijke persoon of opdrachtgever, die gebruik maakt van de zaken en/of diensten van de audicien, dan wel apparatuur afneemt anders dan in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. De proefbon: de overeenkomst tussen de audicien en de cliënt die ertoe strekt de cliënt het gebruik van de apparatuur ten titel van bruikleen ter beschikking te stellen gedurende de Proefperiode en waarin onder meer de specificaties van de apparatuur, en bijkomende en bijbehorende dienstverlening zijn vastgelegd. De koopovereenkomst: de overeenkomst tot koop van de apparatuur al dan niet voorafgegaan door een proefperiode.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en (bruikleen-) overeenkomsten met betrekking tot de apparatuur, waarbij de audicien apparatuur en/of diensten levert aan de cliënt, ook als die apparatuur of diensten niet in de Algemene Voorwaarden zijn benoemd.

2. Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk zijn overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst.

3. De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van de cliënt is uitgesloten, tenzij de audicien de toepasselijkheid van dergelijke leverings- en betalingsvoorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 3. Informatie

1. Voordat een offerte wordt uitgebracht of een overeenkomst wordt gesloten, heeft de audicien de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van de diensten of levering van zaken verband houdende relevante informatie en heeft de cliënt de plicht de audicien deze informatie te verstrekken.

2. De cliënt staat tegenover de audicien in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de audicien verstrekte informatie, ook indien deze informatie van een derde afkomstig is.

Artikel 4. Offertes

1. Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven die door of in opdracht van de audicien zijn gedaan, zijn vrijblijvend tenzij door de audicien schriftelijk anders is vermeld.

2. Alle opgaven door de audicien van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan. De audicien kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Vergissingen, zoals calculatie- en schrijffouten in aanbiedingen, offertes, prospectussen en publicaties binden de audicien niet. Getoonde of verstrekte (proef-) toestellen/modellen of tekeningen zijn slechts niet-bindende aanduidingen van de betreffende apparatuur.

3. Een offerte vervalt van rechtswege indien deze niet binnen de in de offerte vermelde termijn door de cliënt is aanvaard.

Artikel 5. Proefperiode

1. De audicien kan, voordat een definitieve koopovereenkomst tot stand komt, zaken voor een vooraf bepaalde termijn ter beoordeling op proef aan de cliënt in bruikleen verstrekken.

2. Tijdens de proefperiode mag de aan de cliënt in de bruikleen verstrekte apparatuur niet door derden worden gebruikt, gemodificeerd, aangepast of gerepareerd. Er mag op geen enkele wijze door derden inbreuk worden gepleegd op de door de verstrekkende audicien ingestelde parameters. Gedurende de proefperiode is de cliënt aansprakelijk voor verlies of diefstal van de apparatuur. Tevens is de cliënt tijdens de proefperiode aansprakelijk voor schade aan de apparatuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.3 van deze Algemene Voorwaarden.

3. De aan de cliënt op proef in bruikleen verstrekte apparatuur dient binnen de overeengekomen termijn aan de audicien te worden teruggegeven. Bij overschrijding van de overeengekomen termijn worden de in bruikleen verstrekte zaken geacht door de cliënt te zijn gekocht, waarna de audicien de apparatuur zal factureren.

4. De proefperiode neemt een aanvang bij aanvaarding van de offerte of proefbon door de cliënt en bedraagt maximaal drie maanden. 5. Het in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel bepaalde geldt ook voor zaken die de audicien tijdelijk aan de cliënt in bruikleen geeft tijdens reparaties.

6. Indien de cliënt na ommekomst van de proefperiode tevreden is met de in bruikleen gegeven apparatuur, en besluit tot aankoop, wordt een koopovereenkomst gesloten. 7. Indien de cliënt na ommekomst van de proefperiode geen koopovereenkomst wenst te sluiten is hij verplicht de apparatuur binnen drie dagen na het aflopen van de proefperiode als vermeld op de proefbon in goede staan in te leveren bij de audicien.

Artikel 6. Prijzen

1. De geldende prijzen voor de te leveren apparatuur en/of diensten zijn vermeld in de offerte/proefbon van de audicien. De audicien heeft het recht deze prijzen te verhogen, indien de omstandigheden, waarop de prijzen zijn gebaseerd, wijzigen. Onder bedoelde omstandigheden zijn onder meer begrepen: heffingen en/of belastingen. Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

3. Door de audicien bevestigde, niet-gefactureerde orders, zullen in rekening worden gebracht tegen de prijzen zoals die op het tijdstip van de bevestiging van de offerte/proefbon golden, tenzij sprake is van een in lid 1 bedoelde situatie.

Artikel 7. Levering en aflevering

1. Een door de audicien opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de offerte geldende omstandigheden dan wel indien geen offerte is afgegeven, de ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst geldende omstandigheden.

2. De opgegeven levertijd is niet te beschouwen als fatale termijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de audicien schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn voor nakoming.

3. Bij overschrijding van de levertijd heeft de cliënt geen recht op enige schadevergoeding, op ontbinding van de (bruikleen-) overeenkomst of op opschorting van zijn uit de overeenkomst voorvloeiende verplichtingen, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat van de cliënt in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat of ter zake zijn verplichtingen niet opschort. Slechts in dat geval is de cliënt gerechtigd (het betreffende gedeelte van) de overeenkomst te ontbinden of zijn direct uit het betreffende gedeelte van de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

4. Aflevering vindt in beginsel plaats bij de vestiging van de audicien, tenzij anders is overeengekomen. Na aflevering gaat het risico ter zake van de afgeleverde apparatuur over op de cliënt.

5. Indien de cliënt de artikelen niet of niet tijdig afneemt, is hij – nadat hij door de audicien schriftelijk in gebreke is gesteld -, in verzuim. De audicien is in dat geval gerechtigd de apparatuur voor rekening en risico van de cliënt op te slaan of deze aan een derde te verkopen. De cliënt blijft in dat geval de overeengekomen koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd.

Artikel 8. Klachten

1. Klachten over direct waarneembare gebreken aan de apparatuur dienen binnen 30 dagen na aflevering c.q. na het verrichten van de desbetreffende diensten bij de audicien te zijn ingediend. Klachten over niet-zichtbare gebreken dienen binnen 30 dagen nadat het gebrek is ontdekt, of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden of behoren te worden, bij de audicien te zijn ingediend.

2. De audicien dient klachten te onderzoeken en eventuele gebreken te herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd.

Artikel 9. Garantie

1. De audicien verleent aan de cliënt een garantie op geleverde apparatuur, zoals die is omschreven in het door de betreffende fabrikant, importeur, of toeleverancier afgegeven garantiebewijs dan wel een bij aflevering van die zaken aan de cliënt verstrekte garantiebewijs. Door cliënt voor garantie aangeboden apparatuur, waarvan de audicien erkent dat die reparatie onder de garantie valt, wordt – ter keuze van de audicien – gerepareerd of vervangen.

2. De garantie op reparaties bedraagt 2 maanden, maar in ieder geval tenminste de duur van de oorspronkelijke garantietermijn, nadat de cliënt de te repareren zaken heeft ontvangen. De audicien is tot geen enkele garantie gehouden indien defecten zijn veroorzaakt door de cliënt dan wel een derde. Hieronder wordt in ieder geval begrepen het zelf repareren dan wel in reparatie geven elders dan bij de audicien. Evenmin kan de audicien aansprakelijk worden gehouden voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het onjuiste gebruik van geleverde of door ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de cliënt het heeft aangeschaft.

3. Onder de garantie vallen in elk geval niet gebreken die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage en gebreken als gevolg van onoordeelkundig gebruik. Buiten de garantie vallen eveneens zaken die aan snellere slijtage onderhevig zijn, zoals batterijen snoeren, schaaltjes, audioschoentjes, oorstukjes, slangetjes, toonbochtjes en filters.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. De audicien zal zijn verplichtingen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de overeenkomst met zorgvuldigheid en deskundigheid uitvoeren.

2. De cliënt erkent dat de voorwaarden en de inhoud van de offerte en de overeenkomst zijn opgesteld op basis van de relevante gegevens die door de cliënt aan de audicien zijn verstrekt. De audicien aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van of het op enigerlei wijze verband houdt met het feit dat de cliënt heeft nagelaten alle relevante informatie bij het aangaan van de offerte en/of overeenkomst te verstrekken.

3. Schade aan de apparatuur als gevolg van onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik komt steeds voor rekening en risico van de cliënt.

4. De audicien aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van reparaties of aanpassingen, in welke vorm dan ook, die door de cliënt zelf of derden zijn verricht of aangebracht aan door de audicien geleverde zaken.

5. De hoogte van de schadevergoeding bij aansprakelijkheid van de audicien voor letsel en/of materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan de maximale dekking onder zijn aansprakelijkheidsverzekering. Onze aansprakelijkheid sluit zuivere vermogensschade uit.

Artikel 12. Overmacht

1. Indien de audicien door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan zijn verplichtingen jegens de cliënt kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

2. Indien enige overmachttoestand twee maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk of geheel te ontbinden.

3. In geval van overmacht aan de zijde van de audicien heeft de cliënt geen recht op enige (schade-) vergoeding, ook niet als de audicien als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

4. Onder overmacht van de audicien wordt verstaan: elke van de wil van de audicien onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van de audicien kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook staking, of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 13.Verzuim/ontbinding

Indien de cliënt niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die uit enige overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is de cliënt – nadat hij door de audicien schriftelijk in gebreke is gesteld – in verzuim en is de audicien gerechtigd de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld en/of de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de audicien tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de audicien verder toekomende rechten.

Artikel 14. Wet Bescherming Persoonsgegevens

1. De audicien zal de persoonsgegevens van de cliënt verwerken en opnemen in een bestand. Indien noodzakelijk is dit bestand aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door de audicien kunnen nakomen van de overeenkomst die hij met de cliënt is aangegaan en voor het verlenen van service bij reparatie/vervanging. Tevens is het doel om, met uitzondering van de gegevens betreffende het gehoorverlies, de cliënt te informeren over relevante producten en diensten van de audicien en/of derden.

2. Indien de cliënt geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van de audicien en/of derden, kan de cliënt dit schriftelijk aan de audicien laten weten.

3. De cliënt kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien door een schriftelijk verzoek hiertoe aan de audicien te richten. Indien de cliënt van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient de cliënt dit schriftelijk aan de audicien te melden.

Artikel 15. Overige bepalingen

1. Op deze Algemene voorwaarden en op alle door de audicien gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de audicien.

3. Indien een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen in dat geval een nieuwe rechtsgeldige bepaling formuleren, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo veel mogelijk in acht wordt genomen.

Jerre betekent horen!

Jerre betekent horen!